Etikos kodeksas

Lietuvos biblioterapijos asociacijos etikos kodeksas (projektas)

Lietuvos biblioterapijos asociacija (toliau taip pat LBA) yra nevyriausybinė organizacija, jungianti savanoriškai joje norinčius bendradarbiauti bendraminčius. LBA nariai gali veikti plačiame visuomeniniame kontekste, kur reikalingos ir naudingos biblioterapijos žinios ir praktiniai metodai. Biblioterapijos sąvoka apima pagalbos teikimą asmenims, pasitelkiant skaitymą ir rašymą (poezijos terapija, terapinis rašymas, literatūros ir kitokių medijuotų formų turinio kūrybinis panaudojimas pagalbos asmeniui tikslais). Biblioterapijos metodus gali taikyti psichologai, medikai, socialiniai darbuotojai, bibliotekininkai ir pedagogai, neviršydami turimos profesinės kompetencijos ribų.

Besiremdami tarptautine patirtimi, išskiriančioje 3 esmines biblioterapijos rūšis (asmenybės vystymo, reabilitacinė ir klinikinė), LBA pasisako už 3 sričių biblioterapijos paslaugų teikimo sistemą ir atitinkamą narystę (asmenybės vystymo biblioterapeutas, biblioterapeutas – reabilitologas – klinikinis biblioterapeutas ir biblioterapeutas mentorius).

Asmenybės vystymo biblioterapeutas – asmuo, baigęs specialųjį biblioterapijos  kursą, gali dirbti su individais ir grupėmis, siekdamas asmenybės vystymo, savęs pažinimo, bendruomenės stiprinimo ir sveikatinimo tikslų, bet neturintis klinikinio pasirengimo dirbti su psichikos sveikatos problemų turinčiais žmonėmis ir negalintis siekti klinikinės biblioterapijos tikslų. Asmenybės vystymo biblioterapeuto tikslas – kūrybinių metodų taikymu paremti asmenybę, suteikti jai kūrybinių impulsų ir motyvaciją vystymuisi, o per tai – geresnei savijautai.

Biblioterapeutas reabilitologas ar/ ir klinikinis biblioterapeutas – tai asmuo, įvaldęs nemažai biblioterapijos taikymo technikų, ar įsigilinęs į vieną iš biblioterapijos sričių ir joje pasiekęs meistriškumo bei turintis klinikinės psichologijos arba psichinės sveikatos slaugos, arba gydytojo psichiatro kompetencijų. Jis gali dirbti psichinės sveikatos priežiūros sistemoje, siekdamas teikti reabilitaciją ir / arba gydyti ligonius.

Biblioterapeutas – mentorius turi teisę ne tik dirbti biblioterapeuto darbą, bet ir rengti profesionalius biblioterapeutus.

LBA etikos kodeksu siekiama aukštų veiklos standartų, jų palaikymo ir perdavimo. LBA nariai įsipareigoja vadovautis etiško kolegialumo principais tarpusavyje, laikytis aukštų elgesio su klientais standartų, būti profesionaliais darbuotojais bei siekti nepriekaištingos reputacijos prieš visuomenę.

Suprasdami veiklos atsakomybę, LBA etikos kodekse apibrėžia pagrindinius profesionalios biblioterapeuto veiklos principus, kurių laikytis pasižada visi nariai:

  1. Atsakingumas. Teikdami paslaugas, visų lygių bilioterapeutai laikosi aukščiausių savo profesijos standartų, prisiima atsakomybę už savo veiksmų pasekmes, siekia, kad jų paslaugos būtų naudojamos tinkamai, suvokia socialinę atsakomybę, kad jų rekomendacijos ir profesionaliai taikomi metodai gali pakeisti kitų žmonių gyvenimus. Pripažįsta visus teisėtus darbdavio reikalavimus, paklūsta atstovaujamos darbo srities teisiniam reguliavimui. Perteikia turimas žinias ir įgūdžius pagal numatytą sistemą, laikydamasis aukštų profesionalumo standartų, atsakingai atlieka pavestas užduotis ir atsiskaito pagal numatytą sistemą.
  2. Reikalingų biblioterapijos palaugoms kompetencijų siekimas ir jų palaikymas yra LBA narių atsakomybės prieš visuomenę išraiška. Biblioterapeutai pripažįsta ir palaiko savo kompetencijų ribas ir joms taikomus apribojimus. Teikdami paslaugas, naudoja tik tuos metodus, kurių kvalifikacijas gali pagrįsti kvalifikuotais mokymis ir įgyta ptirtimi. Vietovėse, kuriose dar nėra pripažintų standartų, biblioterapeutai imasi visų atsargumo priemonių, reikalingų jų klientų gerovei apsaugoti. LBA nariai įsitraukia į profesinio tobulėjimo veiklas, patys kuria ir dalyvauja kitų kuriamuose profesinės kvalifikacijos kėlimo renginiuose, pritaria ir pats dalyvauja reguliaraus stebėjimo ir reflektavimo sistemoje, pristatydamas savo ir aptardamas kolegų veiklas.
  3. Viešų tvirtinimų moralumas. Visuose viešuose pasisakymuose apie biblioterapijos paslaugas, reklaminiuose skelbimuose LBA nariai objektyviai nurodo savo profesinę kvalifikaciją, savo pareigas ir funkcijas asociacijoje ir institucijoje, kurioje dirba. Skelbimuose apie veiklą, turi būti įvardinami siekiami tikslai ir patirtis, kuri įgalina jų siekti.
  4. LBA laikosi informacijos, kurią gavo iš pacientų biblioterapinio darbo metu, konfidiancialumo. Atskleisti išsakytą ar užrašytą užsiėmimų metu informaciją galima tik su kliento sutikimu, išskyrus tuos išskirtinius atvejus, kai kyla aiškus pavojus asmeniui ar kitiems asmenims. Įprasta, kad biblioterapeutai informuoja klientus apie teisėtas konfidiancialumo ribas.. Tyrimų ar mokymosi tikslais vaizdo ar garso įrašai gali būti daromi tik gavus dalyvių sutikimą.
  5. Klientų gerovė. LBA nariai veikla siekia kliento gerovės, jo interesus vertina aukščiau savo interesų, nesiekia išnaudoti kliento; pasisako prieš žmonių ar jų grupių diskriminavimą ir nehumanišką elgesį su jais, pripažįsta kultūrinės įvairovės ir religinių įsitikinimų galimybes. LBA nariai pripažįsta, kad klientai, besimokantys ar tyrėjai turi pasirinkimo laisvę dėl dalyvavimo užsiėmimuose, vengia išnaudoti tokių asmenų pasitikėjimą ir priklausomybę. Jie stengiasi išvengti dvigubų santykių, galinčių pakenkti jų profesiniam vertinimui ir/arba klientų gerovei. Siekia kurti finansinės paramos biblioterapinei projektus, iš anksto aiškiai apibrėžia finansinius klientų įsipareigojimus. LBA nariai nutraukia klinikinius ar konsultacinius santykius, jeigu įsitikina, kad vartotojas dėl to negauna naudos. Jie siūlo pagalbą vartotojui ieškant ir identifikuojant alternatyvius pagalbos šaltinius.
  6. Profesiniai ryšiai. LBA nariai veikia, atsižvelgdami į kolegų poreikius, jų turimas kompetencijas ir pareigas asociacijoje bei pagrindinėje veikloje. Jie gerbia organizacijų, su kuriomis yra susiję visi asociacijos nariai, įsipareigojimus ir įsipareigojimus visuomenei. Laikosi tyrimų etikos nuostatų, indėlio publikacijose pripažinimo pagal veiklą. LBA nariams sužinojus apie nario etinius pažeidimus, problema pradedama spręsti neoficialiai tai išsakant kolegai ir taip atkreipiant jo dėmesį į netinkamą elgesį. Jei pažeidimai yra nežymūs ir atsiranda dėl to, kad asmeniui trūksta jautrumo, žinių ar patirties, tokio neoficialaus pokalbio pakanka situacijai pasikeisti. Neformalios korekcijos yra atliekamos laikantis visų konfidiancialumo principų. Jei netinkamas elgesys kartojasi ir jis tampa timto pobūdžio, LBA narys kreipiasi į Prezidentą, kurio sprendimu gali būti sudaroma Etikos komisija problemai spręsti ir priimami sprendimai, vadovaujantis LBA įstatais.

 

Etikos kodeksas parengtas, remiantis The International Federation for Biblio/Poetry Therapy,  LAPIDUS (International the words for wellbeing association), Lietuvos muzikos terapjos asociacijos patvirtintais etikos kodeksais.

Create a free website or blog at WordPress.com. | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑

%d bloggers like this: